Ein Polisïau

Polisi Cynhwysiant Digidol

Mae sgiliau digidol yn bwysig yn y gymdeithas sydd ohoni. Mae'r rhai nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd yn colli allan ar nwyddau a gwasanaethau rhatach a mwy hygyrch. Y gallu i chwilio a gwneud cais am swyddi ar-lein neu helpu incwm i fynd ymhellach drwy brynu bwydydd a gwasanaethau rhatach ar-lein; yn gallu cael effaith sylweddol. Mae Adroddiad Mynediad i’r Rhyngrwyd Arolwg Cenedlaethol Cymru 2019 yn dangos mai oedran oedd y dangosydd allweddol ar gyfer allgáu digidol: nid oedd 51% o’r rhai 75 oed a hŷn yn defnyddio’r rhyngrwyd ar hyn o bryd, o gymharu â 2% o’r rhai 18-49 oed. Roedd aelwydydd mewn tai cymdeithasol yn llai tebygol o fod â mynediad i’r rhyngrwyd (75% o aelwydydd o’r fath) na’r rhai mewn llety rhent preifat (90%) neu lety perchen-feddiannaeth (89%). Er gwaethaf cynnydd sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf, mae gormod o bobl yn dal i golli allan ar y cyfleoedd hyn. Mae’r rhai sy’n parhau i fod wedi’u hallgáu’n ddigidol mewn perygl o gael eu gadael ar ôl mewn cymdeithas, wrth i fwy a mwy o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, fynd ar-lein.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Amgylcheddol a Chynaliadwyedd

Mae ein Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol.

 • Cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaethau, rheoliadau a chodau ymarfer perthnasol mewn unrhyw weithgaredd y mae gennym reolaeth drosto, a rhagori arnynt lle bo hynny’n ymarferol.
 • Lleihau'r effaith ar gynaliadwyedd yr holl weithgareddau yn y Ganolfan Gymunedol.
 • Integreiddio ystyriaethau cynaliadwyedd yn ein penderfyniadau busnes.
 • Sicrhau bod pob ymddiriedolwr, gwirfoddolwyr a staff yn ymwybodol o’n Polisi Amgylcheddol a Chynaliadwyedd ac wedi ymrwymo i’w weithredu a’i wella.
 • Gwneud tenantiaid a chyflenwyr yn ymwybodol o'n Polisi Amgylcheddol a Chynaliadwyedd.
 • Adolygu ac ymdrechu i wella ein perfformiad cynaliadwyedd.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Ymddiriedolwyr Canolfan Gymunedol Calon y Fferi a FSEG wedi ymrwymo’n gryf i egwyddorion Cyfle Cyfartal ac rydym wedi eu hintegreiddio i ddatblygiad ein sefydliad a’n prosiect.

Mae gwahaniaethu i’w ganfod mewn llawer o feysydd bywyd ac mae’n cynnwys:

 • Gwahaniaethu ar sail oed
 • Gwahaniaethu ar sail Rhyw
 • Gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol
 • Gwahaniaethu ar sail hil
 • Gwahaniaethu crefyddol
 • Gwahaniaethu ar sail anabledd

Rydym yn croesawu cyfranogiad gan bawb.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Ariannol

Mae arferion ariannol cadarn yn sail bwysig i lwyddiant unrhyw sefydliad. Mae Grŵp Menter Gymdeithasol Glanyfferi yn cydnabod yr angen i weithredu ei weithgareddau ariannol a'i gyfrifon yn unol â'r rheoliadau cyfredol fel y nodir gan Gomisiwn Elusennau'r Deyrnas Unedig a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRS). Byddwn hefyd yn ymdrechu i ddilyn arferion gorau fel yr argymhellir gan y rhain a sefydliadau cymwys eraill, cynghorau cymuned a gwlad lleol, ynghyd ag asiantaethau perthnasol eraill y llywodraeth lle bo hynny'n ymarferol.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Iechyd a Diogelwch

Fel prif lesddeiliad, Grŵp Menter Gymdeithasol Glanyfferi (FSEG) sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am iechyd a diogelwch ar y safle hwnnw a elwir yn Ganolfan Gymunedol Calon y Fferi, ac am sicrhau ei fod yn cyflawni ei holl gyfrifoldebau cyfreithiol. Mae ymddiriedolwyr y grŵp yn cydnabod eu dyletswydd i gynnal y polisi hwn a chytuno ar yr arian a'r adnoddau angenrheidiol i'w rhoi ar waith.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Diogelu

Mae Grŵp Menter Gymdeithasol Glanyfferi wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sy’n defnyddio Canolfan Gymunedol Calon y Fferi yn ddiogel ac wedi’u hamddiffyn rhag niwed.

Mae'r polisi hwn mewn lle i sicrhau bod pobl sy'n defnyddio'r eiddo yn dilyn gofynion Deddf Diogelu Grwpiau Bregus 2006 a bod y rhain yn cael eu dilyn drwy gydol cyswllt unigolyn â'r Ganolfan Gymunedol.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gymunedol Calon y Fferi wedi’i datblygu gan wirfoddolwyr sy’n gweithio gyda’i gilydd er budd y gymuned ac mae ein polisi wedi’i gynllunio i adlewyrchu’r parch sydd gennym at wirfoddolwyr. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad gwirfoddolwyr ac rydym wedi ymrwymo i gynnwys gwirfoddolwyr mewn sefyllfaoedd priodol ac mewn ffyrdd sy'n galonogol a chefnogol ac sy'n caniatáu iddynt ddatblygu. Mae gwirfoddolwyr yn cynnig eu hamser a'u hegni er lles y gymuned ac mae ganddynt hawl i gael eu parchu gan aelodau'r mudiad. 

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Iaith Gymraeg/Polisi Iaith Gymraeg

Mae Grŵp Menter Gymdeithasol Glanyfferi wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth ymdrin â’r cyhoedd yn gyffredinol. Bydd yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal cyn belled ag y bo'n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol.

Darllenwch y polisi llawn >>

Polisi Cŵn

Mae Calon y Fferi yn safle sy’n croesawu cŵn ac yn croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda ar y safle, ac eithrio mewn ychydig o ardaloedd penodol. Mae'r polisi hwn yn nodi cyfrifoldebau perchennog cŵn a'n disgwyliadau o ran ymddygiad cŵn.

Darllenwch y polisi llawn >>