Hafanau Trychfilod Newydd

Rhannu gyda Ffrind

Mae rhai o blant ysgol Glanyfferi wedi cael eu recriwtio i gynorthwyo gyda rhan o waith y Grŵp Amgylcheddol o annog a monitro bioamrywiaeth ar y safle. Bydd y disgyblion yn edrych ar hafanau pryfed i weld pwy yn y byd pryfed sydd wedi eu gwneud yn gartref iddynt.

Bydd y ddwy hafan yn cael eu gosod ar waliau allanol y Men's Shed, gerllaw gwahanol lochesi bywyd gwyllt, a'r gobaith yw y bydd rhai rhywogaethau diddorol yn manteisio'n llawn ar y cyfleusterau.

Mae dwy adran i bob hafan. Mae'r rhan uchaf o dan y to yn cynnwys darnau caled o risgl sy'n cael eu jamio i mewn ar hap, gan gynhyrchu amrywiaeth o agorfeydd bach sy'n mynd drwodd i gefn yr adran honno. Y pryfed mwyaf tebygol o ddefnyddio'r rhan hon o'r hafan yw chwilod buchod coch cwta gaeafgysgu a'r adenydd siderog gwyrdd tebyg i dylwyth teg. Gyda llaw, mae'r ddau fath o bryfed yn ffrindiau gorau i arddwyr, yn yr ystyr eu bod yn bwyta pryfed gleision am fywoliaeth.

Mae'r rhan isaf yn cynnwys bloc o bren gyda thyllau wedi'u drilio drwyddo a chymaint o ddarnau o hen gansen bambŵ ag y gellir eu gorfodi rhyngddynt. Y syniad yw y dylai rhai mathau o wenyn mwyngloddio a phryfed eraill fod yn hapus i ddefnyddio'r pibellau hyn i adeiladu nythod. Dyma lle mae llygaid craff y disgyblion yn dod i mewn. Ni wyddom pa mor addas fydd yr hafanau a pha rywogaethau fydd yn hapus gyda'n gwaith; felly mae'n arbrawf gwyddonol go iawn yma yng Nglan-y-fferi i'r ysgol helpu gydag ef.

Gwnaethpwyd yr hafanau gan aelodau Men's Shed o bren gwydn lleol.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch drwy e-bost: bywyd gwyllt@calonyfferi.org neu bywydgwyllt@calonyfferi.org

Ionawr 2020