Pam Danadl poethion?

Rhannu gyda Ffrind

Hoff chwyn lleiaf pawb? Wel ydy - mae'n pigo, mae'n mynd ym mhobman ac yn blaguro ym mhobman. Mae hyd yn oed y blodau'n pigo!

Ie ond. Bydd unrhyw un sy’n poeni am fioamrywiaeth ac sy’n caru glöynnod byw yn dweud wrthych y dylai fod gan bob gardd gornel wyllt lle gall danadl poethion ffynnu, ynghyd â’r llu o bryfed sy’n dibynnu arni i oroesi. Mae 107 o wahanol rywogaethau wedi'u cofnodi fel rhai sy'n gysylltiedig â'r planhigyn, tra bod 31 wedi'u cyfyngu iddo, sy'n golygu eu bod fwy neu lai wedi'u cyfyngu i ddanadl poethion a'i berthnasau agos er mwyn goroesi. Mae’r rhain yn cynnwys chwilod, pryfed, chwilod planhigion ac, wrth gwrs, ieir bach yr haf a gwyfynod. Yn wir, mae rhai o’n hoff ieir bach yr haf yn gwbl ddibynnol ar ddanadl poethion fel bwyd planhigion i’w lindys.

Ar safle Calon y Fferi, rydym wedi bod yn cofnodi gweld glöynnod byw ers tair blynedd ac mae pob un o’r mathau canlynol o fwydo danadl poethion wedi’u cofnodi. Roedd yn arfer bod yn eithaf prin i weld y glöynnod byw coma, ond yn y degawdau diwethaf maent wedi dod yn ôl a gellir eu gweld bellach mewn llawer o leoliadau. Mae dau o'n glöynnod byw mwyaf, y paun a'r llyngesydd coch yn aml yn cael eu gweld, er bod y llyngesydd coch yn ymfudwr blynyddol gan mwyaf, yn hedfan yn yr haf yr holl ffordd o Affrica. Mae nythaid yma a chredir fod y rhain yn hedfan yn ôl gan adael ambell un i aeafgysgu. Efallai, wrth i'r hinsawdd barhau i gynhesu, y byddant yn dod yn drigolion trwy gydol y flwyddyn. Y preswylydd arall gydol y flwyddyn yw'r gregyn crwban bach cyfarwydd a choeth. Gellir gweld y rhywogaeth hon trwy gydol y misoedd cynhesach o'r gwanwyn (pan ddaw allan o'r gaeafgwsg) hyd at yr hydref.

Mae yna hefyd o leiaf chwe rhywogaeth o wyfynod sy'n ddibynnol a dwy ar bymtheg sy'n rhannu â phlanhigion eraill. Nid ydym eto wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau trapio gwyfynod i ganfod faint sydd gennym ar y safle, ond mae arsylwadau o'u lindys hyd yn hyn wedi cynnwys y torchog dail a'r fam-i-berl a enwir yn rhyfeddol. Gobeithio y gallwn drefnu arolygon eleni.

Felly, gallwch ddeall pam y byddem am warchod rhai ardaloedd lloches bywyd gwyllt yng Nghalon y Fferi sydd â chlystyrau o ddanadl poethion. Y peth doniol yw na fydd yn tyfu yn unman yn unig. Mae'n blanhigyn sydd angen ffosffad yn y pridd. Mae preswyliad dynol yn newid cyfansoddiad y pridd yn awtomatig i'r hyn sydd ei angen arno. Mae lludw o danau coed, tomenni compost, corlannau anifeiliaid a mannau bwydo i gyd yn ei gwneud hi'n bosibl i ddanadl poethion ffynnu. Gall yr ardaloedd hyn barhau am ganrifoedd, weithiau ymhell ar ôl i bobl adael.

Garddwr, gwnewch le i wely danadl poethion fel y gallwn gael mwy o ieir bach yr haf.

Mawrth 2020